Disclaimer

De informatie en diensten ("informatie") die op of via deze website worden aangeboden, kunnen onvolkomenheden van allerlei aard bevatten. Ann Faith staat niet in voor de geschiktheid, betrouwbaarheid, snelheid of nauwkeurigheid van de informatie.

De informatie wordt geleverd en weergegeven zonder enige vorm van garantie, noch uitdrukkelijk noch impliciet, waaronder eveneens wordt verstaan dat geen uitdrukkelijke of impliciete garanties worden gegeven op het vlak van de kwaliteit van de informatie, op het vlak van de geschiktheid van de informatie voor een welbepaalde toepassing of doel en op het vlak van de veiligheid.

Ann Faith behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de informatie op deze website op elk tijdstip te wijzigen.

Alle informatie en bestanden die via deze website ter beschikking worden gesteld, inclusief alle visuele, auditieve of tekstuele bestanden en eventuele software, worden ter beschikking gesteld in de staat waarin zij zich bevinden ("as is" en "as available").

Ann Faith kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor om het even welke directe of indirecte schade die het gevolg zou zijn van het gebruik van of de onmogelijkheid tot het gebruiken van de informatie, zelfs indien Ann Faith voorafgaandelijk zou zijn ingelicht over de mogelijkheid van dergelijke schade.

Alle rechten voorbehouden. Alle teksten, beelden, grafieken, geluidsbestanden en animatiefiles zijn onderworpen aan een copyright en andere beschermingsvormen van het intellectueel eigendomsrecht. Deze objecten mogen niet voor verspreiding worden gekopieerd, ze mogen niet worden gewijzigd noch op een andere website worden geplaatst of in gelijk welke andere vorm worden gepubliceerd.

Ann Faith is een pseudoniem van Ann Van Overloop.

Copyright ©2024 Ann Faith

Top